Общи условия

за ползване на сайта на Контактния център на Столична община

Добре дошли в сайта на Контактния център на Столична община

Благодарим ви, че използвате услугите на сайта на Контактния център на Столична община.

С използването на нашите услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Контактният център на Столична община осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите по всички запитвания, за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др., както и за предоставяне на обратна информация за статуса им. Освен чрез сайта, можете да се свържете с Контактния център на Столична община на:

 • телефон 0700 17 310

Този сайт, неговите елементи, дизайн, софтуер, бази данни и скриптове са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на Столична община. Достъпът до информацията е безплатен.

Столична община не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази сайт, както и за пропуснати ползи или печалби във връзка с достъпа или невъзможността за достъп.

Услугите, които предоставя Контактния център на гражданите и фирмите на Столична община са:
 • приемане и обработка на неспешни сигнали, писма, жалби и др., при непрекъснат режим на работа, чрез телефон и чрез сайта на Контактния център.
 • приемане на заявления за достъп до обществена информация.
 • предоставяне на обща информация за функциите, местоположението, работното време и възможностите за контакт със звената на СО, чрез телефон и чрез сайта на Контактния център.
 • трансфериране на телефонно обаждане към организации и/или институции, общински експлоатационни дружества, оперативния дежурен на Столичния съвет по сигурност (ССС) и управление при кризи, националната система за спешни повиквания 112, органите на реда, бърза помощ и други служби, имащи компетенции за реагиране на сигнали, подадени от граждани, в случай на спешна необходимост.
 • предоставяне на обща информация по телефон и чрез сайта на Контактния център за услугите, предлагани от СО, начина на тяхното получаване, необходимите документи при подаване на различни заявления за услуги, срокове и цени.
 • подпомагане на гражданите и фирмите при подаване на заявления за извършване на административни услуги по електронен път по телефона.
 • проследяване развитието на подадените сигнали, писма, жалби и др. по входящ номер, след получаване обратна информация от съответните отговорни звена на СО.
 • предоставяне на информация на гражданите за текущи дейности и проблеми при обработката на постъпили сигнали, по които звената на СО са предприели или ще предприемат действия .

Тематиката на подаваните сигнали, писма, жалби и др. е много разнообразна, затова понякога може да са в сила допълнителни изисквания за подаване на необходимата информация (включително избор на категория и тип, точен адрес на проблема и свързаните с него допълнителни обстоятелства, име и адрес на подателя, телефон за обратна връзка и др.).

Използвайте услугите ни само по предназначение

Трябва да спазвате всички изисквания, които Ви се представят във връзка с услугите.

Моля, не злоупотребявайте като подавате сигнали, писма, жалби и др. и прикачвате материали с невярно, подвеждащо, оскърбително, оклеветяващо, вулгарно, порнографско или религиозно некоректно съдържание или искате информация, която не е от компетенцията на Столична община.

Може да преустановим или спрем да ви предоставяме услуги след като извършим проверка на предполагаемата злоупотреба, ако не спазвате условията или правилата.

Във връзка с използването на услугите от Ваша страна, може да Ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация.

Вашият профил в сайта на Контактния център

Можете да използвате услугите, които ви предлага сайта на Контактния център на Столична община, като направите предварителна регистрация, но е възможно да имате достъп до тях и без да сте регистриран потребител. Можете да си създадете свой собствен профил, но това не е задължително.

Регистрираните потребители имат достъп до меню за управление на профила си за смяна на паролата.

Дейността на отдел „Контактен център” се основава на следните принципи:

Сигурност – гарантиране на сигурността на личните данни на гражданите, които са предоставени единствено с цел идентификация на клиентите на Контактния център.

Лимитиране на събираната информацията – личните данни, които се предоставят от граждани са определени единствено с цел:
 • точно определяне информацията за контакт с клиентите и осигуряване възможност за обратна връзка;
 • осигуряване на връзка към Центъра за спешна медицинска помощ, в случай на необходимост;
 • осигуряване на информация за определени услуги, която се изисква по закон.

Непрекъснатост на работа на Контактния център - процесът на обслужване на сигналите получени от граждани, организации и фирми се осъществява непрекъснато - 24 часа, 7 дни в седмицата.

Бързина и ефективност – осигуряване на бърза и точна обработка на сигналите и насочването им към звената на Столична община, компетентни за тяхното решаване.

Професионализъм - обслужването се осигурява от високо квалифицирани и компетентни служители, преминали през специално обучение.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

За всички неуредени в тези "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

За повече информация, прегледайте указанията през точка "Помощ" от Основното меню.