Декларация за поверителност

Поверителност и защита на личната информация

Правилата за поверителност на Контактния център обясняват какви са принципите на работа и как третираме личните Ви данни и защитаваме поверителността им, когато използвате услугите ни.

Събираме лични данни само чрез доброволното им предоставяне при регистрация, подаване на сигнали или искане на информация. Използваме защитна стена, за да попречим на трети лица да получат достъп до Вашите лични данни.

С използването на услугите ни приемате, че Столична община, може да ползва тези данни съгласно правилата за поверителност.

Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от специализирани държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Информиран/на съм, че попълнените от мен в регистрационната форма на Контактния център на Столична община лични данни се обработват от Столична община при следните условия:

Цели - за нуждите на регистрацията ми в портала на Контактния център на Столична община, за процедиране на подадени от мен сигнали, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация и др., които имам правото да подавам чрез приложението на Контактния център на Столична община; последващото им процедиране, в т.ч. – регистриране и насочване чрез административната информационна система на Столична община; реализиране на обратна връзка в хода на обработката на документите; генериране на уведомителен документ. Данните се обработват от компетентни структури в администрацията, съгласно законоустановени правомощия на органа, при съобразяване с Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.

Срок за съхранение на предоставените лични данни - Съгласно чл. 7 от Наредбата за обмен на документи в администрацията, всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, необходими за осъществяването на административната дейност, се поддържат със средствата и в средата на административната информационна система. Всяко създаване на данни в административната информационна система се придружава с автоматичен запис за лицето, което е извършило създаването, и времето на извършването му. Регистрираните данни по този ред не подлежат на корекция или унищожаване и се съхраняват за срок не по-малък от 20 години.

Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп, коригиране или изтриване (правото „да бъдеш забравен“ - чрез изтриване на регистрацията) на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.

Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.

Информиран/а съм, че предоставянето на личните ми данни се изисква за изпълнение на нормативно установени задължения на органите.

Информиран/а съм, че предоставеното от мен съгласие е относимо към всички подавани от мен сигнали/жалби/заявления чрез системата на Контактния център за времето на активна регистрация.

Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна ще възпрепятства приемането, процедирането и реализирането на административната процедура.

Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Информиран/а съм, че при условие че по обективни причини (липса на информация; необходимост от изискване на информация от компетентна районна администрация; липса на компетентност) заявлението не може да се процедира от администрация на Столична община, същото ще бъде препратено за процедиране до компетентния орган – служебно.

Съгласен/а съм за нуждите на обработката/регистриране/процедиране на подаден от мен сигнал/жалба/заявление да получавам информация на предоставената от мен електронна поща.

Информиран/а съм, че настоящото съгласие за обработване на личните данни се изисква съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Запознат/а съм с общата информация за правата на лицата по защита на личните данни публикувана на интернет страницата на Контактния център на Столична община.