ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Информиран/на съм, че попълнените от мен в регистрационната форма на Контактния център на Столична община лични данни се обработват от Столична община при следните условия:

Цели - за нуждите на регистрацията ми в портала на Контактния център на Столична община, за процедиране на подадени от мен сигнали, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация и др., които имам правото да подавам чрез приложението на Контактния център на Столична община; последващото им процедиране, в т.ч. – регистриране и насочване чрез административната информационна система на Столична община; реализиране на обратна връзка в хода на обработката на документите; генериране на уведомителен документ. Данните се обработват от компетентни структури в администрацията, съгласно законоустановени правомощия на органа, при съобразяване с Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.

Срок за съхранение на предоставените лични данни - Съгласно чл. 7 от Наредбата за обмен на документи в администрацията, всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, необходими за осъществяването на административната дейност, се поддържат със средствата и в средата на административната информационна система. Всяко създаване на данни в административната информационна система се придружава с автоматичен запис за лицето, което е извършило създаването, и времето на извършването му. Регистрираните данни по този ред не подлежат на корекция или унищожаване и се съхраняват за срок не по-малък от 20 години.

Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп, коригиране или изтриване (правото „да бъдеш забравен“ - чрез изтриване на регистрацията) на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.

Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.

Информиран/а съм, че предоставянето на личните ми данни се изисква за изпълнение на нормативно установени задължения на органите.

Информиран/а съм, че предоставеното от мен съгласие е относимо към всички подавани от мен сигнали/жалби/заявления чрез системата на Контактния център за времето на активна регистрация.

Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна ще възпрепятства приемането, процедирането и реализирането на административната процедура.

Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Информиран/а съм, че при условие че по обективни причини (липса на информация; необходимост от изискване на информация от компетентна районна администрация; липса на компетентност) заявлението не може да се процедира от администрация на Столична община, същото ще бъде препратено за процедиране до компетентния орган – служебно.

Съгласен/а съм за нуждите на обработката/регистриране/процедиране на подаден от мен сигнал/жалба/заявление да получавам информация на предоставената от мен електронна поща.

Информиран/а съм, че настоящото съгласие за обработване на личните данни се изисква съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Запознат/а съм с общата информация за правата на лицата по защита на личните данни публикувана на интернет страницата на Контактния център на Столична община.