Декларация за поверителност

Поверителност и защита на личната информация

Правилата за поверителност на Контактния център обясняват какви са принципите на работа и как третираме личните Ви данни и защитаваме поверителността им, когато използвате услугите ни.

Събираме лични данни само чрез доброволното им предоставяне при регистрация, подаване на сигнали или искане на информация. Използваме защитна стена, за да попречим на трети лица да получат достъп до Вашите лични данни.

С използването на услугите ни приемате, че Столична община, може да ползва тези данни съгласно правилата за поверителност.

Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от специализирани държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.